Integritetspolicy

Markvaruhusets personuppgiftsbehandling

Markvaruhuset AB , organisationsnummer 556718-1440, tel. 08-771 19 10 personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med tillämplig lag.

Vilka personuppgifter samlas in?

Markvaruhuset AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med tecknande av avtal, när du lägger upp ett kundkonto, köp av produkt, anmälan till någon av våra kurser eller evenemang. Insamling kan även ske från tredje part i samband med marknadsaktivitet. Det är uppgifter som namn, adresser, telefonnummer, e-post och personnummer då organisationsnumret är ett personnummer.

Följande gäller när Markvaruhuset hanterar dina personuppgifter:

Din integritet respekteras och värnas.

Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas

Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt

Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma

Vår personal får särskild utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras

Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs

Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES.

Som huvudregel behandlar vi inte personuppgifter för barn dvs. personer under 18 år

Dina personuppgifter säljs inte till andra företag

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Syftet med behandlingen är att Markvaruhuset skall kunna fullfölja ingångna avtal, för administration, marknadsföring, leveranser och fakturering samt för att fullgöra övriga förpliktelser mot myndigheter.

Utlämning av uppgifter

Personuppgifter kan och kommer bara att överlämnas till annan part om det krävs för att fullfölja våra åtagande mot våra kunder t.ex. leveranser.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas under tiden du är kund och under en period efter det att du valt att inte längre vara kund. Detta för att du ska kunna kontakta oss om något blivit fel. Vi sparar därför ett fåtal av dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att du inte längre är kund.

De uppgifter som sparas längst är sådana data som behövs för vår bokföring (exempelvis alla beställningar, fakturor och betalningar) och skatteunderlag. Enligt lag måste dessa uppgifter sparas i sju år.

För att inte behandla personuppgifter i onödan och utan anledning raderar vi regelbundet de personuppgifter som inte längre behövs.

Dina rättigheter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att personuppgifter raderas.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per epost till info@markvaruhuset.se eller per post till den adress som anges nedan. Det är också till någon av dessa adresser som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift eller med begäran om begränsning eller invändning mot personuppgiftsbehandling eller begäran om att helt bli helt borttagen ur Markvaruhusets register.

Postadress: Dataskyddsombud Markvaruhuset AB, Svarvarvägen 8A 14250 SKOGÅS