Markbäddspaket

Enskilda Avlopp

I områden där marken består av lera eller berg är ofta markens förmåga att ta emot vatten inte är tillräckligt stor, då behövs en markbädd under infiltrationsbädden. Markbädden fördelar det från infiltrationsbädden renade vattnet på en större markyta där det lättare absorberas. Markbädden kompletteras med en utloppsledning som avleder vatten som marken inte kan ta emotJu större yta markbädden får ju mindre vatten till utloppsröret. Om det finns känsliga områden nära bädden som t ex vattenbrunnar eller vattendrag läggs en tät duk under bädden för att avleda allt renat vatten till annan plats via en provtagningsbrunn. Nackdelen med en markbädd är att den kräver en större yta. 

Markbädd kan användas både för BDT och WC. Om hög skyddsklass måste uppfyllas krävs en sk. fosforfälla som portionerar ut fosforfällningsmedel.

Visningsläge: